Իրավագիտություն

Jurisprudence-Vers-fin-deductibilite-soutiens-financiers-intragroupes-F

Իրավագիտության ամբիոն

 

 Նպատակներ և աշխատանքային հնարավորություններ

    ԵԿՏԱ իրավագիտության ամբիոնը հիմնադրվել է 2003 թվականին: Ամբիոնը կազմակերպում է ուսումնական գործընթացը բակալավրի առկա, հեռակա, մագիստրատուրայի առկա, ասպիրանտուրայի առկա, հեռակա և հայցորդության համակարգերի ուսուցման կրթական ծրագրերում: Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է գիտական և պրակտիկ փորձ ունեցող մասնագետների կողմից: Իրավագիտության ամբիոնի ուսումնական պլանները նախատեսում են ազգային իրավունքի ուսումնասիրում, դրա հետ միաժամանակ եվրոպական հանրային և մասնավոր իրավունքին վերաբերող տարբեր գիտակարգերի ուսումնասիրում, որը պայմանավորված է ամբիոնի առջև դրված հետևյալ հիմնական ծրագրային նապատակների իրականացմամբ. ՀՀ իրավունքի հետ մեկտեղ եվրոպական հանրային և մասնավոր իրավունքի խորացված ուսուցում իրավագիտություն մասնագիտացում բակալավրիատում, եվրոպական և միջազգային իրավունքի և իրավագիտության մասնագիտացում մագիստրատուրայի բաժնում:

Լավագույն շրջանավարտները հնարավորություն են ստանում սովորելու ասպիրանտուրայում կամ հայցորդության համակարգում: Մասնագիտական աշխատանքի անցնելու հնարավորությունները բազմազան են. դատախազական համակարգ, դատական համակարգ, ոստիկանական համակարգ, պետական կառավարման համակարգ, տարբեր իրավաբանական գրասենյակներ և այլն:

Կառուցվածք

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`

042101.01.6   Իրավագիտություն
Որակավորումը` իրավագետ

Մագիստրատուրա

Մասնագիտությունը`
042101.01.7   Իրավագիտություն
Որակավորումը` իրավագետ

 

Ասպւրանտուրա

Մասնագիտությունը`
ԺԲ.00.02   Իրավագիտություն
Որակավորումը` իրավագետ

 

Ուսման տևողությունը`

Բակալավրի որակավորման աստիճան` 4 տարի /առկա/,  5 տարի /հեռակա/

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան` 2 տարի /առկա/

Ասպիրանտուրա— 3 տարի /առկա/ 4  տարի /հեռակա/

Հայցորդություն— 3-4 տարի

Բակալավրիատ

 

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները`

 • Ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության և միջազգային իրավական համակարգը,
 • Ուսումնասիրել ՀՀ դատաիրավական և պետաիրավական համակարգերը, ՀՀ օրենսդրությունը մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի շրջանակներում,
 • Անկացնել պրակտիկ ուսուցման ծրագրեր, որոնք հնարավորությունկտան ուսանողին տեսական ուսուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները կիրառելի դարձնել նաև գործնականում` պահպանելովգիտելիքկարողությունհմտություն հավասարակշռությունը,
 • Ուսանողների մեջ սերմանել իրավապահ, իրավաստեղծ գաղափարներ, որոնք երաշխիք են իրավական հասարակության ստեղծման համար:

 

 

                                                             Մագիստրատուրա

 

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները`

 • Ուսումնասիրել նեղ մասնագիտական գիտակարգեր, որոնք առնչվում են ՀՀ և միջազգային օրենքներին,
 • Գիտական սեմինարների և մագիստրոսական թեզի միջոցով ուսանողին կողմնորոշել նեղ մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտում, ուսուցանել վերջիններիս կատարելու հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:

 

                                                     

                                                                 Ասպիրանտուրա

 

Հետբուհական ասպիրանտուրա և հայցորդություն կրթություն է իրականացնում 1 մասնագիրտությամբ`

ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք

 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետի առարկայան ցանկ

N
Առարկա
1.   Քաղաքացիական իրավունք
2.   Քրեական իրավունք
3.   Քրեական դատավարություն
4.   Քաղաքացիական դատավարություն
5.   Միջազգային իրավունք
6.   Քրեաբանություն
7.   Պետության իրավունքի տեսություն
8.   Հռոմեական իրավունք
9.   ՀՀ սահմանադրական իրավունք
10.      Վարչական իրավունք
11.      Ընտանեկան իրավունք
12.      Եվրոպական իրավունք
13.      Միջազգային մասնավոր իրավունք
14.      Գործարարական իրավունք
15.      Բանկային իրավունք
16.      Մարդու իրավ. հիմունքներ
17.      Ֆինանսական իրավունք
18.      Աշխատանքային իրավունք
19.      Քրեագիտություն
20.      Ձեռնարկատիրական  պայմանագրեր
21.      Սնանկության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
22.      Կոռուպցիային հակազդեցության արդի հիմնահախնդիրներե
25. Մինչ. Դատ. Վար.նկատ. վերահսկողության հիմնախնդիրներե
26. Իրավունքի տեսության հիմնահարցեր
27. Կորպորատիվ իրավունք
28. Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
29. Միջազգային քրեական իրավունք
30. Առևտր. Կազմակեր. Իրավ. Կարգավիճակը ՀՀ-ում
31. Եվրոպական միջազգային ինստիտուտների պատմություն
32. Փաստաբանություն և փաստաբանական գործունեություն
33. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քրեական դատավարությունում
34. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունք
35. Սահմանադրական արդարադատություն
 

                                                              Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Ամբիոնի վարիչ — Աշոտ Ներսիսյան /քաղ.գ.թ/

 1. Մանուկ Մուրադյան
 2. Լիլիթ Սուքիասյան
 3. Տիգրան Կիրակոսյան
 4. Սարգսյան Դավիթ
 5. Աիդա Թադևոսյան
 6. ԱՆի Միքայելյան
 7. Աշխեն Քոչարյան
 8. Արփինե Բիշարյան