ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ, ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐԶԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՑԱՆԿԸ

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ
1

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

 
1.1 ՊՐՈՖԵՍԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ և ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ԿԱՐԳ 18.05.2011
1.2 ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 01.09.2008
1.3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ և ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 01.09.2008
1.4 ԵԿՏԱ-Ի ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 01.09.2008
1.5 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 25.11.2006
1.6 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 11.11.2002
1.7 ԵԿՏԱ-Ի ՌԵԿՏՈՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 01.09.2008
1.8 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 25.11.2006
1.9 ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 18.07.2014
1.10 ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 18.07.2014
1.11 ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 30.06.2016
1.12 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 30.06.2016
1.13 ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 30.06.2016
1.14 ԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՊԼԱՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ԵՎ  ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 26.05.2015
2.

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

 
2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ` /ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ/ 2017-2018ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 02.04.2016
2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ` /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ/ 2017- 2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 02.04.2016
2.3 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ /ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ/ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 02.04.2016
2.4 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ/ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
2.5 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՌԵՅՏԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ   31.08.2011
2.6 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ և ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԵՆԹԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 31.08.2012
2.7 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ և ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԵՆԹԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
2.8 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ (ՔՆՆԱԿԱՆ) և ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՏՎԱԾ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԵՆԹԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 2011
2.9 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ և ԴԻՊԼՈՄԱԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 25.11.2006
2.10 ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ և ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ (ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 21.11.2003
2.11 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 27.11.2008
2.12 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 2016
2.13 ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 21.11.2014
2.14 ԵԿՏԱ–Ի ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆ ԿՈՒՐՍՈՒՄ ԿՐԿՆԱԿԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԹՈՂՆԵԼՈՒ, ՀԵՌԱՑՄԱՆ, ԱԶԱՏՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 31.08.2010
2.15 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ և ՆԱԽԱԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 18.12.2004
2.16 ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 2007
2.17 ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻՑ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԿՈՒՐՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ. 25.08.2003
2.18 ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 18.07.2014
2.19 ԵԿՏԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ԵՆԹԱՐԿՄԱՆ 31.08.2012
2.20 ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ և ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 2015

 

2.21 ՔՆՆԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀՍԿԻՉՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 2002
2.22 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 2015
3 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ  
3.1 ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ և ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ  10.04.2013
3.2 ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 2016
3.3 ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 19.06.2012
3.4 ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԵՒԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ 27.11.2008
3.5 ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 30.08.2013
3.6 ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ և ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 31.08.2012
3.7 ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԾՐԱԳՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ և ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ և ԱՍՏԻՃԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳ 31.08.2012
3.8 ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ և ԴՈՑԵՆՏՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 18.05.2011
3.9 ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 22.11.2006
3.10 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ (ՆԱԽԱԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ) ԿՈՒՐՍԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍ (ՄԱՅՐ ԾՐԱԳԻՐ) ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 14.04.2004
3.11 ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 21.04.2008
3.12 ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 18.07.2014
3.13 ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ /ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ/ ԿԱՐԳ 27.11.2008
3.14 ԵԿՏԱ ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ 2014
3.15 ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ և ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳ 27.11.2008
3.16 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  ՇԱՀԵՐԻ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
3.17 ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳ 2008
4

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

 
4.1 ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ և ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 26.05.2015
5

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 
5.1 ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ և ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 01.09.2008
5.2 ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ և ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-ՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 01.09.2008
5.3 ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ և ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ 01.09.2008
5.4 ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 17.12.2007
5.5 ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆԸ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 18.07.2014
5.6 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ և ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳ 18.07.2014
5.7 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 18.07.2014
5.8 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 18.07.2014
6

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ  ՈԼՈՐՏ

 
6.1 ԱԿԱԴԵՄԻԱ-ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 18.12.2002
6.2 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10.07.2003
6.3 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ 21.11.2002
6.4 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 18.07.2014
6.5 ԿՈՒՐՍՂԵԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 18.07.2014
6.6 ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ և ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 18.07.2014
6.7 ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 30.06.2016
6.8 ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌԱԾ և ԱՎԱՐՏԱԾ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 27.11.2008
6.9 ԵԿՏԱ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 2003
6.10 ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 2007
6.11 ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱԲԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 2015
6.12 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ (ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ) ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳ 2009
6.13 ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌԱԾ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԾ ՄՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 2008