Հոգեբանություն

 

 ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակներ և աշխատանքային հնարավորություններ

Հիմք ընդունելով ԵԿՏԱ ռազմավարական ծրագիրը և նրանում առաջ քաշված առաջնահերթությունները, ԵԿՏԱ Հոգեբանության բաժինը նպատակ է հետապնդում  եվրոպական կրթական չափանիշների հետ համադրելի և միջազգային գիտակրթական զարգացումներին համահունչ  մասնագիտական կրթություն տրամադրել ուսանողությանը, ինչպես նաև իրականացնել  հետազոտական գործունեության` ինչի արդյունքում կձևավորվեն մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն նպաստելու Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և միաժամանակ կլինեն մրցունակ` միջազգային աշխատաշուկայում:

ԵԿՏԱ հոգեբանության բաժնի շրջանավարտների աշխատանքի ոլորտներն են.

 • Կրթական ոլորտ. հանրակրթական հաստատություններում որպես հոգեբան-խորհրդատու, հոգեբանության ուսուցիչ, ուսումնադաստիարակչական, մեթոդական աշխատանքների կազմակերպիչ
 • Սոցիալական աշխատանքի ոլորտ. խորհրդատվություն, փորձաքննություն
 • Գիտահետազոտական աշխատանքի ոլորտ
 • Միջմշակութային (Cross-Cultural) հետազոտություններ
 • Պաշտպանության և պետական անվտանգության ոլորտ. փորձաքննություն, հետազոտություններ, կանխարգելում և կանխատեսում
 • Ներքաղաքական, իրավական, պետական ծառայության ոլորտներում հոգեբան-վերլուծաբան, հոգեբան-փորձագետ, խորհրդական ը այլն
 • Կառավարման, ծառայությունների մատուցման, արտադրության, բիզնես ոլորտներ. հոգեբան-փորձագետ, խորհրդատու
 • Միջմշակութային և միջպետական հարաբերություններ, դիվանագիտության ոլորտ, փորձագետ ազգամիջյան հարաբերությունների տարբեր կոնտեքստներում /համագործակցական հարաբերություններից մինչև բախումներ/, բանակցային գործընթացների փորձագետ

 

Կառուցվածք

Բակալավրիատում ուսման տևողությունը 4 տարի է: Կրթական այս ծրագրի շրջանակներում ուսանողները ձեռք կբերեն հիմնարար գիտելիքներ հետևյալ ասպարեզներում.

 • մարդու հոգեկան կյանքի և վարքի խնդիրներ
 • անձի տարիքային զարգացում
 • միձանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն, կոնֆլիկտներ
 • փոքր և մեծ սոցիալ-հոգեբանական խմբեր, կառավարում
 • ազգային հոգեբանության և մանկավարժության խնդիրներ
 • հոգեկանի ախտաբանական զարգացումների խնդիրներ

Բակալավրիատում ներառված է հետևյալ առարկայացանկը

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն լեզու
 • Հայոց պատմություն
 • Փիլիսոփայության հիմունքներ
 • Տրամաբանություն
 • Քաղաքագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Հռետորական արվեստ
 • Ինֆորմատիկա
 • Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Ֆիզդաստիարակություն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

 

Առկա մագիստրատուրայում ուսման տևողությունը 2 տարի է /4 կիսամյակ/:

Հեռակա  մագիստրատուրայում ուսման տևողությունը 2 և կես տարի է /5 կիսամյակ/:

Կրթական այս ծրագրի շրջանակներում ուսանողներն առաջարկվում է հետևյալ առարկայացանկը.

 

Մասնագիտացում և որակավորում

Հոգեբանության բաժնի ուսանողները հնարավորություն ունեն բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի շրջանակներում ստանալ բարձրորակ մասնագիտական կրթություն և համապատասխան որակավորում:   

Բակալավրիատի շրջանավարտներին կշնորհվի պետական դիպլոմ`<<Հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ /դասիչ`031301.00.6/: Ուսանողները հնարավորություն կունենան ընտրություն կատարելու ամբիոնի կողմից տրամադրվող հետևյալ մասնագիտացումների շրջանակում.

 • Հոգեբանություն /031301.01.6/
 • Անձի և սոցիալական հոգեբանություն
 • Կառավարման և քաղաքական հոգեբանություն
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն և կլինիկակական հոգեբանություն

ԵԿՏԱ-ում գործում է <<Հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա մագիստրատուրա:

Մագիստրատուրայի շրջանավարտներին կշնորհվի պետական դիպլոմ`<<Հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ /դասիչ`031301.00.7/: Ուսանողները հնարավորություն կունենան ընտրություն կատարելու ամբիոնի կողմից տրամադրվող հետևյալ մասնագիտացումների շրջանակում.

 • Հոգեբանություն /031301.01.7/
 • Էթնիկական հոգեբանություն
 • Ռազմական հոգեբանություն
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն և կլինիկակական հոգեբանություն
 • Անձի և սոցիալական հոգեբանություն
 • Կոնֆլիկտաբանություն
 • Կառավարման և քաղաքական հոգեբանություն
 • Հոգելեզվաբանություն

 

Մագիստրոսական ծրագրի գիտահետազոտական բաղադրիչի բովանդակության և թեմատիկ ոլորտի ընտրության հարցում առաջնահերթ կերպով հաշվի են առնվում ուսանոի անհատական գիտական նախասիրությունները: 

Ընդունելության պայմաններին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

 

Ամբիոնի վարիչ` Կարինե Նալչաջյան
Դասախոսներ`  

Աննա Նադոյան 

Դավիթ Ջամալյան

Հարություն Մեսրոբյան

 

Ամբիոնում աշխատում են բնագավառը ներկայացնող լավագույն մասնագետներ: Ամբիոնի դասախոսների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղումներով: