Law

ԵԿՏJurisprudence-Vers-fin-deductibilite-soutiens-financiers-intragroupes-FԱ իրավագիտության ամբիոնը հիմնադրվել է 2003 թվականին: Ամբիոնը կազմակերպում է ուսումնական գործընթացը բակալավրի առկա, հեռակա, մագիստրատուրայի առկա, ասպիրանտուրայի առկա, հեռակա և հայցորդության համակարգերի ուսուցման կրթական ծրագրերում: Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է գիտական և պրակտիկ փորձ ունեցող մասնագետների կողմից: Իրավագիտության ամբիոնի ուսումնական պլանները նախատեսում են ազգային իրավունքի ուսումնասիրում, դրա հետ միաժամանակ եվրոպական հանրային և մասնավոր իրավունքին վերաբերող տարբեր գիտակարգերի ուսումնասիրում, որը պայմանավորված է ամբիոնի առջև դրված հետևյալ հիմնական ծրագրային նապատակների իրականացմամբ. ՀՀ իրավունքի հետ մեկտեղ եվրոպական հանրային և մասնավոր իրավունքի խորացված ուսուցում իրավագիտություն մասնագիտացում բակալավրիատում, եվրոպական և միջազգային իրավունքի և իրավագիտության մասնագիտացում մագիստրատուրայի բաժնում: Ամբիոնը նաև իրականացնում է հետբուհական կրթություն ԺԲ.00.02. – “Հանրային իրավունք” մասնագիտացմամբ: Իրավագիտության մասնագիտությամբ սովորող ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց մասնագիտական գիտելիքները ավելացնելու, դրանք ստուգելու ներբուհական և միջբուհական դատախաղ-մրցույթների, Կարմիր Խաչի երևանյան գրասենյակի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և տարբեր այլ մասնագիտական կոնֆերանսների, սեմինարների միջոցով: Լավագույն շրջանավարտները հնարավորություն են ստանում սովորելու ասպիրանտուրայում կամ հայցորդության համակարգում: Մասնագիտական աշխատանքի անցնելու հնարավորությունները բազմազան են. դատախազական համակարգ, դատական համակարգ, ոստիկանական համակարգ, պետական կառավարման համակարգ, տարբեր իրավաբանական գրասենյակներ և այլն:

The components of the educational program

Faculty of law

 • History of the State and Law of Foreign Countries
 • History of Political and Legal Thought
 • Administrative Law
 • Civil Law
 • Constitutional law of RA
 • Criminal Law
 • Administrative Law
 • Labour Law
 • Financial Law
 • Constitutional law of Foreign Countries
 • Civil Litigation
 • Criminal Litigation
 • International Law
 • Criminalistics
 • European Law
 • Family Law
 • Сriminalistics
 • Banking Law
 • Private International law
 • Business Law
 • Criminal Executive Law
 • Judicial Psychology
 • Administrative Proceedings and Litigation
 • Constitutional Justice
 • Basic Issues of Crime Qualification
 • Legal Regulation of Securities
 • Advocacy and Advocacy Activities
 • Diplomatic and Consular Law
 • Criminal Law of  Foreign Countries
 • Legal Regulation of Commercial Organizations in the RA
 • Inheritance Law
 • Protection of Entities Participating in the Criminal Case
 • International Legal Responsibility
 1. Aida Tadevosyan
 2. Arpine Bisharyan
 3. Davit Sargsyan
 4. Lilit Sukiasyan
 5. Ani Mikayelyan
 6. Tigran Kirakosyan
 7. Ashkhen Kocharyan
 8. Manuk Muradyan